Mijn contract en wijzigingen

 • Mijn huurcontract

  Als je een woning of appartement van WM Elan kan huren, moet je het huurcontract komen tekenen. Je krijgt op dat moment ook uitleg bij het huurcontract.
  Nieuwe huurders starten met een huurcontract van 9 jaar. 

  Wat na negen jaar? 

  We controleren dan twee voorwaarden: 
  •    Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen. 
  •    Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. 
  Is het antwoord twee keer nee, dan mag je nog eens drie jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met drie jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.  Deze controle herhaalt zich elke 3 jaar.

  Voor wie?

  Deze wetgeving geldt alleen voor huurders sinds 1 maart 2017.
  Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan behoud je je huurcontract van onbepaalde duur. 
  Je houdt je huurcontract van onbepaalde duur ook als je verhuist naar een andere woning van WM Elan 

  Dit geldt niet:
  •    als je zomaar verhuist naar een woning van een andere woonmaatschappij
  •    als inwonende gezinsleden (bijwoners) apart willen huren. Dan zijn zij nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar. 

 • Huurwaarborg

  Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen. Die bedraagt in principe maximaal twee maanden basishuurprijs, met een maximum van 1167 euro in 2024.
  De huurwaarborg storten we op een rekening van Wonen in Vlaanderen. Op het einde van de huurovereenkomst krijg je de waarborg terug. 

  Binnen de drie maanden nadat we samen de plaatsbeschrijving opmaakten, ontvang je van ons een afrekening van de eventuele huurschade en herstellingskosten, tenzij de nodige herstellingen dermate zijn dat ze niet binnen de drie maanden uit te voeren zijn. Die kosten trekken we dan af van de huurwaarborg. Het resterende bedrag storten we op jouw rekening. 

 • Plaatsbeschrijving

  Een plaatsbeschrijving maken we op bij het begin de van huurovereenkomst én op het einde. De kosten hiervan bedragen 40 euro voor de vertrekkende huurder en 40 euro voor de nieuwe huurder. 
  Een plaatsbeschrijving dient om de staat van de woning gedetailleerd te beschrijven. We noteren dan alles en nemen foto’s. 

  Als u de woning of het appartement verlaat, moet u de woonst teruggeven in de staat waarin je die hebt gekregen volgens de plaatsbeschrijving bij intrek. Op het einde van je opzegtermijn maken we opnieuw een plaatsbeschrijving op. We vergelijken beide met elkaar.  

  Als blijkt dat er schade is in de woning (door de vertrekkende huurder), rekenen we deze schade aan en trekken we dit bedrag rechtstreeks af van de huurwaarborg. Als de waarborg niet volstaat om alle kosten te dekken, vragen wij de ontbrekende som aan de vertrekkende huurder. 

 • Huisbezoeken

  Als je een sociale woning of appartement huurt, komen we regelmatig bij je langs. Na een 3-tal maanden komt de regioverantwoordelijke van WM Elan voor de eerste keer bij je langs. Deze bezoeken hebben als doel om je beter te leren kennen en om na te gaan of het onderhoud van de woning goed lukt, of je je goed integreert in de buurt, of er nood is aan ondersteunende diensten,... Tijdens een huisbezoek bekijken we dus ook de staat van de woning. 

  Een huisbezoek kondigen we altijd vooraf aan per brief. Kan je niet thuis zijn op het afgesproken moment? Neem dan contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak. 

 • Eigendom

  Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben, of in erfpacht, opstal of vruchtgebruik (gegeven) hebben. Dit mag niet in België en niet in het buitenland. 
  Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent.

  Deze regels gelden ook voor je inwonende gehuwde partner, jouw wettelijke samenwoner of feitelijke partner. Als jouw feitelijke partner pas na de aanvraag van de huurovereenkomst is komen inwonen, geldt deze eigendomsvoorwaarde van zodra je één jaar met hem samenwoont in de sociale woning.

  Heb je een eigendom? Dan ben je verplicht om WM Elan hierover te informeren. We bekijken dan samen je dossier.

 • Domiciliefraude en sociale fraude

  Wat is een domicilieadres?

  Dit is de plaats waar je woont en waar je officieel ingeschreven bent. 
  Je moet het altijd vooraf laten weten aan WM Elan als er iemand de woning verlaat of bij je wil komen wonen. WM Elan gaat dan na of die persoon in een sociale woning kan wonen. Er mag bijvoorbeeld geen eigendom zijn en de woning moet groot genoeg zijn.  
  WM Elan moet dan eventueel de huishuur aanpassen, want in de meeste gevallen moeten we het inkomen van alle meerderjarige personen meetellen in de berekening van de huishuur. 
   

  Wat is domiciliefraude?     Wat is geen domiciliefraude?
  •    Als je een persoon laat inwonen zonder dit door te geven aan WM Elan. •    Als er (klein)kinderen of vakantiegangers soms eens overnachten. 
  •    Als je de sociale huurwoning gewoon als domicilieadres gebruikt, maar er verder niet in woont of de woning onderverhuurt.  •    Als je een latrelatie hebt of jouw partner blijft enkele nachten slapen. 

  Waarom treedt WM Elan op tegen domiciliefraude?

  • Misbruik van de sociale zekerheid (sociale fraude): bijvoorbeeld ontvangen van een hogere ziekte-uitkering dan waarop men recht heeft.
  • Het is niet eerlijk ten opzichte van andere huurders die hun situatie wel juist doorgeven en daardoor misschien een hogere huurprijs betalen.
  • De wachtlijsten zijn heel lang. Het is dus onaanvaardbaar dat iemand een woning niet bewoont. 
   Als wij bewijzen hebben van domiciliefraude en als de huurder zijn situatie niet wil in orde brengen, dan kunnen wij een verder onderzoek laten instellen.
   We werken hiervoor eventueel samen met de politie. 

  Wat zijn de mogelijke gevolgen bij het plegen van domiciliefraude?

  • Strenge boetes
  • Eventueel opzeg van de huurovereenkomst

  Heb je vragen of heb je zelf het vermoeden dat iemand in je omgeving niet in zijn/haar sociale woning woont of niet zijn juiste gezinssituatie doorgeeft?
  Neem dan contact op met WM Elan: huurders@wmelan.be of 056 76 06 66. 
  Wij bekijken elke situatie op een menselijke manier. Zo krijgen nieuwe relaties voldoende tijd om hun nieuwe situatie in orde te brengen en kunnen wij eventueel een proeftermijn toestaan (alleen met akkoord van WM Elan). 

 • Mag ik naar een andere sociale woning verhuizen?

  Je woont bij ons maar je wilt graag verhuizen. Dan kan je een andere woning aanvragen. 
  Je kan je opnieuw inschrijven via het Centraal Inschrijvingsregister. Je komt op de gewone wachtlijsten terecht. 

  Heb je voorrang op kandidaat-huurders die nog niet bij ons wonen?

  Enkel in volgende situaties heb je voorrang:

  • Soms heb je voorrang omdat je gezinssamenstelling veranderd is en je huidige woning niet meer aangepast is aan de nieuwe situatie

  • Je krijgt voorrang als je huis grondig gerenoveerd moet worden. 

  Soms heb je voorrang op basis van specifieke voorrangsregels die ook voor jou gelden. 
  In alle andere gevallen heb je geen voorrang.

 • Ik wil niet meer huren bij WM Elan

  Je kunt je huur opzeggen met een brief (gewoon of aangetekend) of door een opzegformulier in te vullen en ons te bezorgen via mail of per post. Je ontvangt van ons dan een bevestiging dat je je opzeg gaf. 
  De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het hele gezin de woning verlaten, dan moet ook jouw partner (gehuwd of feitelijk) of de wettelijke samenwoner het opzegdocument ondertekenen. Inwonende kinderen of andere inwonende familieleden moeten geen opzeg betekenen. 

  Hoe lang duurt de opzeg?

  Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. 
  Bijvoorbeeld: je stuurt ons een aangetekende brief met daarin jouw opzeg op 12 augustus. Wij ontvangen de brief op 14 augustus. De opzegtermijn start op 1 september en duurt tot en met 30 november.

  Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) verhuist naar een rust- en verzorgingstehuis of naar een woonondersteuning bij een aanbieder van niet-rechtstreeks-toegankelijke zorg of ondersteuning, dan geldt een kortere opzegperiode van één maand.

  Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) overlijdt , dan eindigt de huurovereenkomst automatisch op het einde (de laatste dag) van de tweede maand na dit overlijden. 
   

 • Laat de woning in goede staat achter

  Tijdens de opzegperiode laten wij kandidaat-huurders naar jouw woning komen kijken. Je moet ons hierbij helpen en de mensen binnenlaten. We maken hier samen afspraken over.
  Kort na de opzeg komen we al langs voor een vooronderzoek. Op basis hiervan geven we al duidelijk mee wat er nog moet gebeuren voor het vertrek. 

  Voor je verhuist, moet je de woning proper maken en in een goede staat aan ons teruggeven. Dat controleren we tijdens de plaatsbeschrijving, die we ook al maakten toen je in de woning kwam wonen. Hiervoor betaal je 40 euro. Deze plaatsbeschrijving vergelijken we met die van intrek. 

  Is alles in orde, dan krijg je jouw huurwaarborg terug. Is er schade, dan rekenen we deze schade aan en trekken we dit bedrag rechtstreeks af van de huurwaarborg. Als de waarborg niet volstaat om alle kosten te dekken, vragen wij de ontbrekende som aan de vertrekkende huurder. 
  Tijdens de plaatsbeschrijving geef je alle sleutels af en nemen we ook samen de meterstanden van gas, water en elektriciteit op. Laat ze dus zeker niet afsluiten voor de plaatsbeschrijving.