Voorwaarden

Om een sociale woning te huren moet u zich kandidaat stellen bij een Woonmaatschappij. U wordt dan ingeschreven in het inschrijvingsregister.
Het inschrijvingsregister is een lijst die alle gegevens van alle kandidaten verzamelt. Om u te kunnen inschrijven op deze lijst, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • 18 jaar of ouder

  U kunt alleen inschrijven als u 18 jaar of ouder bent.

  Bent u jonger dan 18 jaar? Dan kunt u zich alleen inschrijven, als u:
  •    ontvoogd bent. U heeft wettelijk geen ouders of familieleden die voor u zorgen. Dit kan doordat u al gehuwd bent of doordat de familierechtbank dit beslist heeft.
  •    al zelfstandig begeleid woont.
  •    zelfstandig wilt wonen en een erkende dienst u hierin begeleidt.

  U kunt niet inschrijven, als u 18 jaar of ouder bent en in een algemeen beschermingsstatuut bent opgenomen met het voorlopige bewind als basis.

 • Inkomen

  Wat is uw inkomen?
  Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, een inkomensvervangende tegemoetkoming, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

  Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

  Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.
  Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

  Hoe hoog mag je inkomen zijn?
  Het maximale inkomen als u inschrijft in 2024:

  Uw gezinstype Geïndexeerde inkomensgrens 2023
  Alleenstaande 29.515 euro
  Alleenstaande met handicap 31.987 euro
  Iedere andere persoon zonder kinderen 44.270 euro
  Verhoging per persoon ten laste* 2.475 euro

  (*)Een persoon ten laste betekent:
  •    een kind dat op uw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind dat recht geeft op gezinsbijslag.
  •    uw kind dat regelmatig bij u verblijft en minderjarig is of een kind dat recht geeft op gezinsbijslag.
  •    iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

  Zit u in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?
  We kijken naar uw actueel besteedbaar inkomen.
  Was het inkomen van het jaar van uw meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdient u nu minder, dan kijken we naar uw inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

 • Eigendom

  U kunt niet inschrijven als u een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:
  •    in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
  •    in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

  Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

  De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.
  Bracht u als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan u ook niet inschrijven.

  Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:
  •    Uw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor uw inschrijving.
  •    Uw woning is onaangepast aan uw fysieke beperking.
  •    U heeft een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
  •    U heeft een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
  •    U verliest het beheer van uw woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
  •    U heeft een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
  •    U heeft een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

  Kortom, u mag als huurder geen woning of bouwgrond in volle eigendom hebben of het volledig vruchtgebruik erop hebben. Zelfs als u maar een paar procent volle eigendom bezit, mag dit niet.
  Deze regels gelden voor u en uw inwonende partner. En, voor een woning of bouwgrond in het binnen- of buitenland.

  Heeft u een woning of bouwgrond (gedeeltelijk) in eigendom of in vruchtgebruik?
  Dan bent u verplicht om uw woonmaatschappij te informeren.
  U bent ook verplicht om op korte termijn uw (aandeel in de) woning of bouwgrond te verkopen, weg te schenken of te ruilen. Deze termijn kan verschillen in elke situatie. Contacteer uw woonmaatschappij om uw dossier samen te bekijken.

  Let op! Doet u dit niet? Dan moet de woonmaatschappij uw huurovereenkomst stopzetten (met een opzegtermijn van 6 maanden). Het is dus erg belangrijk dat u hen op tijd informeert.

 • Ingeschreven zijn in bevolkings- of vreemdelingenregister

  U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

 • Middelentoets

  Wie zich wil inschrijven voor een sociale huurwoning, mag op zijn bank- en spaarrekeningen geen bedrag hebben dat meer is dan een bepaalde grens.
  Zo mag een alleenstaande huurder (zonder persoon ten laste) geen gespaard bedrag op zijn bankrekeningen hebben hoger dan € 29.515. Bij een alleenstaande persoon met handicap bedraagt dit bedrag € 31.987.
  Een koppel huurders mag samen geen bedrag op hun rekeningen hebben staan dat samengeteld meer bedraagt dan € 44.270. Voornoemd bedrag wordt verhoogd met een bedrag van € 2.475 per persoon (persoon met handicap) of kind ten laste. Al deze bedragen zijn jaarlijks indexeerbaar en zijn niet toevallig gelijk aan de inkomensgrenzen op jaarbasis om te worden toegelaten voor een sociale huurwoning.
   

  Bij inschrijving
  Bij inschrijving in het CIR zal u op erewoord moeten verklaren dat het bedrag op uw rekeningen onder of boven de grens ligt van de inkomenscategorie waartoe u behoort. 
   

  Bij toewijzing
  Bij toewijzing bewijst u dat u voldoet aan de toelatingsvoorwaarde door bewijsdocumenten voor te leggen met het saldo op de spaar-, betaal-, termijn- en effectenrekeningen waarvan u rekeninghouder of mede-rekeninghouder is. U doet dit met de beide onderstaande documenten:

  • Een uittreksel uit het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP), waarmee u  een overzicht krijgt van al uw (Belgische en buitenlandse) rekeningen.
   U kan dit opvragen via een webtoepassing (https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centraal-aanspreekpunt-van-rekeningen-en-financiele-contracten-cap) of via een schriftelijk verzoek aan de Nationale Bank
    
  • Uittreksels van alle rekeningen waarvan u rekeninghouder of mede-rekeninghouder is. Dit kan via een attest van zijn financiële instelling, de actuele stand van zaken van zijn beleggingsportefeuille of ieder ander bewijsmiddel. De kandidaat-huurder moet enkel het saldo voorleggen, de verrichtingen zelf op die rekeningen moet hij anonimiseren.

  De saldi waarvan de kandidaat-huurder het bewijs voorlegt (via uittreksels van de rekeningen), moeten dezelfde datum hebben als uw aanbodbrief voor de toewijzing van de woning aan deze kandidaat. Dat biedt het voordeel van een vaste datum en verhindert dat de kandidaat de toelatingsvoorwaarde omzeilt door bijvoorbeeld nog sommen over te schrijven tijdens de toewijzingsprocedure.

  Bij toewijzing legt u de in aanmerking te nemen rekeningen zoals gekend in het CAP naast de opgegeven saldi van de kandidaat. U kan dan nagaan of alle rekeningen vermeld zijn in het overzicht van de saldi van de rekeningen.

  Als u vaststelt dat het bezorgde afschrift van het CAP nog andere spaar-, betaal-, termijn- of effectenrekeningen bevat waarvan de kandidaat-huurder mede-rekeninghouder of rekeninghouder is, dan de rekeningen waarvan hij de bewijsstukken bezorgde, moet de kandidaat-huurder kunnen bewijzen dat hij niet langer mede-rekeninghouder of rekeninghouder is van die andere rekeningen